Standardlejevilkår for GHL Utleie AS.

1. Målsætning

Disse standardudlejningsbetingelser gælder for udlejning af maskiner uden chauffører, moduler, udstyr osv. Ændringer af lejevilkårene kræver en skriftlig aftale/kontrakt.

2. Parter

Udlejer er GHL Utleie AS, Rødmyrjordet 24 3735 Skien, post@ghlutleie.no , tlf: 35502425 - key choice GHL Utleie mobile 90164333, org nr. 997029119, og er i det følgende benævnt udlejer. Lejeren er den forbruger, der foretager reservationen, og i det følgende benævnt "lejeren".

3. Udlejningsejendom

Lejeobjektet leveres fra GHL Utleie AS afdeling i rengjort og fuldt funktionsdygtig og i lovmæssig stand, herunder instruktionsmateriale. Lejemålet lastes, transporteres, anvendes, vedligeholdes og returneres til samme afdeling i den normale arbejdstid (medmindre andet er skriftligt aftalt) for lejers regning, risiko og ansvar.


Hvis lejemålet afviger fra aftalen, skal lejeren straks underrette GHL Utleie AS, som kan foretage en ny levering eller en rettelse. Hvis væsentlige mangler ikke afhjælpes, kan lejeren skriftligt opsige aftalen.
Ved tilbagelevering skal lejemålet være komplet, herunder leveret ekstra udstyr og undervisningsmateriale, og være i fuldt funktionsdygtig og rengjort stand, uden skader som ved leveringen, bortset fra forringelser forårsaget af normal brug og slitage.


Eventuelle mangler, rengøring, tømning af toilet, støvsuger osv. samt endelige reparationer forårsaget af ekstraordinær forringelse/skade skal dækkes af lejeren, og i sådanne tilfælde vil lejeperioden blive beregnet indtil lejemålet er repareret (inden for normal reparationstid).


GHL Utleie AS er berettiget til at fakturere lejeren for disse forhold.

4. Udlejning af rammer

Lejeren må ikke uden GHL Utleie AS' skriftlige samtykke videreudleje, udlåne eller overdrage sine rettigheder i henhold til denne aftale til andre eller foretage nogen form for juridisk disposition (overdragelse, pantsætning osv.) over det lejede objekt.

5. Anvendelse, overvågning og sikkerhed

Lejer er ansvarlig for at sikre, at brugeren/operatøren har den nødvendige alder, kompetence og tilladelser i overensstemmelse med gældende regler. Lejeren er også ansvarlig for, at lejemålet kun anvendes inden for de angivne kapaciteter til de arbejdsopgaver og arbejdsforhold, som det er beregnet til, og at det beskyttes mod uautoriserede personer og unødig påvirkning udefra. Lejemålet må ikke udsættes for særlige miljøbelastninger uden skriftlig tilladelse fra GHL Utleie AS. Lejer er forpligtet til at følge det gældende instruktionsmateriale og de gældende bestemmelser og til at sørge for og betale for det nødvendige tilsyn, normal driftsmæssig vedligeholdelse, punkteringer, udskiftning af sliddele og forbrugsstoffer, der normalt skal udskiftes under driften. Lejeren skal kun betale for og anvende de beskrevne driftsmaterialer og hjælpematerialer (f.eks. brændstof og smøremidler). Hvis lejemålet fungerer utilfredsstillende, skal det straks tages ud af brug, og GHL Utleie AS skal underrettes, så fejlen kan blive udbedret. GHL Utleie AS skal straks underrettes om eventuelle skader på lejemålet. Lejeren må ikke foretage reparationer, ændringer eller ændringer af lejemålet uden GHL Utleie AS' skriftlige samtykke. GHL Utleie AS har ret til at inspicere lejemålet til enhver tid og skal af lejeren holdes underrettet om anvendelsesstedet. Enhver brug uden for Norge kræver skriftligt samtykke fra GHL Utleie AS. For at sikre lejemålet mod uønsket brug og tyveri gælder følgende sikkerhedsregler: Hvis lejemålet på grund af sin vægt eller volumen ikke kan opbevares i et godkendt aflåst rum, skal det opbevares på en anden tilfredsstillende måde, f.eks: 1. Udlejningsmateriel med egen fremdriftsmotor skal være låst med en tændingsnøgle, og førerkabinen skal om muligt være låst (nøgler skal fjernes). Hvis udstyret har udhæng, skal mindst 2 udhæng have jordkontakt. 2. Udlejningsgenstande med anhængertræk skal låses med en separat anhængertrækslås. Minigravere på påhængskøretøjer skal altid have en gravemaskineskovl parkeret omkring påhængskøretøjet eller placeret i jorden ved siden af påhængskøretøjet. 3. Andre udlejningsgenstande skal være låst inde i en stålcontainer eller kædet fast med en hængelås og kæde, således at låsen (klasse 2) skal brydes, for at udlejningsgenstanden kan fjernes. Dette gælder også for udlejningsgenstande acc. 1 og 2, hvis der ikke kan gennemføres egne sikkerhedsforanstaltninger.

6. Lejeperiode, lejebetaling

Lejen betales i henhold til. GHL Utleie's gældende prisliste eller i henhold til skriftlig aftale/kontrakt. For lejeobjekter med dag-/ugeudlejning gælder lejen for 1 vagt (8 timer) og lejetid fra den dag, lejemålet stilles til rådighed til og med den dag, det returneres - herunder ferieperioder.
Brug ud over 1 vagt eller ud over aftalte lejedage pr. uge skal straks anmeldes til GHL Utleie AS, som fakturerer yderligere brug i henhold til prislisten eller skriftlig aftale/kontrakt.
Medmindre andet er skriftligt aftalt, betales lejen forud for den aftalte lejeperiode. Hvis lejeperioden er længere end en måned, betales lejen forud en måned ad gangen.


Fakturaer forfalder til betaling 10 dage efter fakturadatoen, medmindre andet er skriftligt aftalt. I tilfælde af forsinket betaling vil der blive opkrævet morarenter i henhold til norsk lovgivning.

Den aftalte forudgående leje skal betales, inden lejemålet overdrages. Forhåndsleje afregnes mod den endelige faktura.
GHL Utleie AS kan kræve, at lejeren anvender betalingskort med reservation af det aftalte lejebeløb + 20 %.
Hvis lejeperioden forlænges ud over det aftalte tidspunkt eller i tilfælde af forsinket tilbagelevering af lejemålet, er GHL Utleie AS berettiget til at opkræve ekstra leje. Afkortning af en forud aftalt lejeperiode kan kun finde sted med GHL Utleie AS' samtykke.

Ved driftsafbrydelser, som GHL Utleie AS er ansvarlig for, opkræves der ikke leje for det pågældende lejemateriale i afbrydelsesperioden.


Eventuel installation, demontering, obligatorisk installationskontrol og aftalte inspektioner dækkes af lejeren ud over den aftalte leje.


GHL Utleie AS udfører og betaler for obligatoriske ekspertundersøgelser.
Salgsvarer er sælgers ejendom, indtil fuld betaling er modtaget.

Vi accepterer følgende betalingsmetoder: Kortbetaling (Stripe), Vipps og faktura. Det er ikke muligt at betale kontant ved afhentning af udstyr.

7. Ansvar - forsikring

Medmindre andet er aftalt, afhentes varerne af lejeren hos GHL Utleie AS, Rødmyrjordet 24, 3537 Skien. Varen/varerne kan leveres mod et fragttillæg i henhold til den gældende prisliste.

8. Ansvar - forsikring

Risikoen for lejemålet overgår til lejeren fra det øjeblik, hvor lejemålet overdrages, og forbliver hos lejeren, indtil det returneres/afhentes af GHL Utleie AS. I lejeperioden er lejeren ansvarlig for tab af lejemålet og for alle skader/omkostninger ud over den forringelse, der skyldes normal brug og slitage. Lejeobjekter, der er tabt/ikke returneres eller beskadiget, så de ikke kan repareres, erstattes af lejeren med et beløb svarende til genanskaffelsesværdien. I tilfælde af tyveri er det lejeren, der er ansvarlig for at indgive en politianmeldelse.


Lejeren har alt ansvar i forbindelse med lejemålet, herunder GHL Utleie AS tab (fratagelse) og ejendoms-, person- eller følgeskader, som lejemålet eller dets brug måtte påføre lejeren, lejers ansatte, bruger, 3. person eller 3. persons ejendom. Dette gælder ikke, hvis skaden skyldes en teknisk fejl, som lejer ikke opdagede og ikke burde have opdaget, da han brugte lejemålet.


GHL Utleie AS påtager sig intet ansvar for, at lejemålet opfylder lejerens behov, for skader og omkostninger som følge af driftsforstyrrelser og tvungen eller forsinket levering af lejemålet.
GHL Utleie AS og lejeren skal være i besiddelse af en gyldig ansvarsforsikring, medmindre andet specifikt er aftalt.
I lejeperioden er lejemålet forsikret af GHL Utleie AS i overensstemmelse med de gældende forsikringsbetingelser. Lejer opkræves en procentvis forsikringspræmie af bruttolejeprisen for hele lejeperioden, uanset antallet af betalingsfrie dage.
Der er tegnet en kaskoforsikring for udstyr, der er særligt forsikret. Selvrisikoen i tilfælde af skade er angivet i lejeaftalen.

9. Forsinkelse og manglende levering - køberens rettigheder og fristen for fremsættelse af krav

Hvis udlejer ikke leverer varen eller leverer den for sent i overensstemmelse med aftalen mellem parterne, og dette ikke skyldes lejer eller omstændigheder fra lejerens side, kan lejer efter reglerne i kapitel 5 i forbrugerkøbeloven tilbageholde lejen, kræve opfyldelse, ophæve aftalen og/eller kræve erstatning fra udlejer, afhængigt af omstændighederne.


Hvis der er tale om et krav om afhjælpning af misligholdelse, skal meddelelsen være skriftlig (f.eks. e-mail) af bevismæssige årsager.

Udfyldelse

kan lejeren opretholde lejemålet og kræve, at udlejeren opfylder sine forpligtelser. Lejeren kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som udlejeren ikke kan overvinde, eller hvis opfyldelsen ville medføre så store ulemper eller udgifter for udlejeren, at det ikke står i et væsentligt misforhold til lejers interesse i, at udlejeren opfylder sine forpligtelser. Hvis vanskelighederne forsvinder inden for en rimelig tid, kan lejeren stadig kræve opfyldelse.
Lejeren mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremsætte kravet.


Løft

Hvis leasinggiveren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal leasingtageren anmode leasinggiveren om at levere varen inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis leasinggiveren ikke leverer varerne inden for den yderligere frist, kan leasingtageren opsige leasingaftalen.


Lejeren kan dog opsige lejemålet med det samme, hvis udlejeren nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering på det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis lejeren har meddelt udlejeren, at leveringstidspunktet er afgørende.


Hvis varerne leveres efter den yderligere frist, som forbrugeren har fastsat, eller efter det leveringstidspunkt, der var afgørende for aftalens indgåelse, skal der fremsættes krav om ophævelse inden for en rimelig frist, efter at køberen fik kendskab til leveringen.


Kompensation

Lejeren kan kræve erstatning for ethvert tab, der måtte være lidt som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis udlejeren beviser, at forsinkelsen skyldes en hindring, som udlejeren ikke har indflydelse på, og hvis konsekvenser ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på tidspunktet for kontraktens indgåelse, undgået eller overvundet.

10. Opsigelse - Opsigelse

Hvis lejen er aftalt pr. dag eller uge uden en forudbestemt periode, kan lejeren opsige aftalen med 1 dags varsel. Hvis lejen er aftalt pr. måned, skal der gives en uges varsel. Ellers udløber lejeperioden, når lejebetalingen ophører. Hvis lejemålet ikke behandles tilfredsstillende, kan GHL Utleie AS opsige aftalen med øjeblikkelig virkning og afhente lejemålet på lejerens regning. Det samme gælder, hvis lejen og eventuelle tillæg ikke er betalt på forfaldsdagen, hvis lejeren erklæres konkurs eller beviseligt bliver eller anerkender at være insolvent, eller hvis aftalen på anden måde væsentligt misligholdes.

11. Mangler ved varen - lejers rettigheder og reklamationsfrist

Hvis der er en mangel ved varen, skal lejeren inden for en rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele udlejer, at han eller hun ønsker at påberåbe sig manglen. Klager til udlejeren skal indgives skriftligt eller pr. e-mail post@ghlutleie.no.


Løft

Hvis varen ikke er blevet rettet eller erstattet, kan lejeren også opsige lejemålet, hvis manglen ikke er ubetydelig.

12. Håndhævelse

Hvis lejen (og/eller eventuelle tillæg) ikke betales, accepterer lejeren, at der kan anmodes om udsættelse i henhold til § 13-2, andet afsnit, i håndhævelsesloven


a). Det skal fremgå af meddelelsen i henhold til fuldbyrdelseslovens § 4-18, at udlevering kan undgås, hvis lejen med renter og omkostninger betales, inden fuldbyrdelsen gennemføres. Tilsvarende accepterer lejeren i henhold til § 13-2, andet afsnit b), i fuldbyrdelsesloven, at udlevering kan kræves, når lejemålets varighed er udløbet, hvis lejemålet er aftalt for en bestemt periode.

13. Tvister

Enhver tvist i henhold til denne aftale skal løses ved forhandling. Leasingtageren kan ikke tilbageholde mere end det omtvistede beløb. Hvis forhandlingerne ikke fører til noget resultat, skal tvisten afgøres ved en almindelig retssag, medmindre parterne er enige om at indbringe tvisten for en voldgiftsret. Stedet for sådanne retssager (almindelige domstole eller voldgiftssager) er Nedre Telemark District Court.


Klager skal rettes til sælgeren inden for en rimelig frist, jf. punkt 9, 10 og 11.


Standardlejevilkår for GHL Utleie AS _rev. 23.09.2022

Indhold

Kontakt os

Hos Grenland Hage og Landskap gør vi vores bedste for at leve op til vores værdier, hvilket for os betyder respekt for vores medmennesker, at vi tager ansvar for vores opgaver og sikrer god kommunikation i alt, hvad vi gør.