Standard leievilkår for GHL Utleie AS.

1. Formål

Disse Standard leievilkår gjelder ved utleie av maskiner uten fører, moduler, utstyr mm. Endringer i leievilkårene forutsetter skriftlig avtale/kontrakt.

2. Partene

Utleier er GHL Utleie AS, Rødmyrjordet 24 3735 Skien, post@ghlutleie.no , telefon: 35502425 – taste valg GHL Utleie mobil 90164333, org nr. 997029119, og betegnes i det følgende som utleier. Leietaker er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som leietaker.

3. Leieobjekt

Leieobjekt utleveres fra GHL Utleie AS avdeling i rengjort og full driftsklar og forskriftsmessig stand inkludert instruksjonsmateriell. Leieobjekt lastes, transporteres, brukes, vedlikeholdes og tilbakeleveres samme avdeling innenfor regulær arbeidstid (dersom ikke annet er skriftlig avtalt) for leietakers regning, risiko og ansvar.


Dersom leieobjekt avviker fra avtalen skal leietaker omgående varsle GHL Utleie AS, som kan foreta omlevering eller rettelse. Hvis vesentlige mangler ikke blir avhjulpet kan leietaker skriftlig si opp avtalen.
Ved tilbakelevering skal leieobjekt være komplett inkl. utlevert tilleggsutstyr og instruksjonsmateriell, samt være i full driftsklar og rengjort stand fritt for skader som ved utlevering med unntak av forringelse forårsaket av normal bruk og elde.


Eventuelle mangler, rengjøring, tømming av toalett, støvsuger o.l., samt sluttreparasjon forårsaket av ekstraordinær forringelse/skader skal dekkes av leietaker, og leietid vil i slike tilfeller beregnes frem til leieobjekt er reparert (innenfor normal reparasjonstid).


GHL Utleie AS er berettiget til å etterfakturere leietaker for disse forhold.

4. Framleie

Leietaker kan ikke uten skriftlig samtykke fra GHL Utleie AS framleie, låne ut eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el. l.) over leieobjekt.

5. Bruk, tilsyn og sikkerhet

Leietaker er ansvarlig for at bruker/operatør har nødvendig alder, kompetanse og tillatelse iht. gjeldende regelverk. Leietaker er også ansvarlig for at leieobjekt kun benyttes innenfor angitte kapasiteter til slike arbeidsoperasjoner og slike arbeidsforhold det er beregnet for, og skal beskyttes mot uvedkommende samt unødig ytre påvirkning. Leieobjekt skal ikke uten skriftlig samtykke fra GHL Utleie AS utsettes for spesielle miljømessige belastninger. Leietaker er forpliktet til å følge gjeldende instruksjonsmateriell og forskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punkteringer, utskifting av slitedeler og forbruksmateriell som normalt må byttes ut under drift. Leietaker må bekoste og kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer (f.eks. drivstoff og smøremidler) som er beskrevet. Dersom leieobjekt fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk og GHL Utleie AS varsles slik at feilen kan rettes. GHL Utleie AS skal omgående varsles ved enhver skade på utleieobjekt. Leietaker må ikke gjennomføre reparasjoner, foreta endringer eller modifikasjoner på leieobjekt uten skriftlig samtykke fra GHL Utleie AS. GHL Utleie AS har til enhver tid rett til å inspisere leieobjekt, og skal av leietaker holdes informert om brukersted. Eventuell bruk utenfor Norge krever skriftlig samtykke fra GHL Utleie AS. For å sikre leieobjekt mot uønsket bruk og tyveri gjelder følgende sikkerhetsregler: Dersom leieobjektets vekt eller volum innebærer at det ikke kan oppbevares i godkjent låst rom skal oppbevaring skje på annen tilfredsstillende måte, for eksempel: 1. Leieobjekt med egen fremdriftsmotor skal være låst med tenningsnøkkel, og dersom det er mulig skal førerkabin være låst (nøkler fjernes). Har utstyret støttebein, skal minst 2 støttebein ha bakke-kontakt. 2. Leieobjekt med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Minigraver på tilhenger skal alltid ha graveskuff parkert rundt tilhengerdrag alternativt plassert i bakken ved siden av tilhenger. 3. Andre leieobjekt skal være innelåst i stålcontainer eller lenket fast med hengelås og kjetting slik at låsen (klasse 2) må brytes for at leieobjekt lar seg fjerne. Dette gjelder også for leieobjekt iht. 1 og 2 dersom egne sikkerhetstiltak ikke kan gjennomføres.

6. Leietid, leiebetaling

Leie betales iht. GHL Utleie sin gjeldende prisliste eller iht. skriftlig avtale/kontrakt. For leieobjekt med dag-/ukeleie gjelder leien for 1 skift (8 timer) og leietid fra og med den dag leieobjekt er stilt til disposisjon til og med den dag det er tilbakelevert – ferieperioder inkludert.
Bruk utover 1 skift eller utover avtalte leiedager pr. uke skal omgående meldes til GHL Utleie AS som fakturerer merbruk iht. prisliste eller skriftlig avtale/kontrakt.
Dersom ikke annet er skriftlig avtalt betales leien forskuddsvis for den avtalte leietid. Hvis leietid er lengre enn en måned betales leien forskuddsvis en måned av gangen.


Faktura forfaller 10 dager fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov.

Avtalt forskuddsleie må være innbetalt før leieobjekt utleveres. Forskuddsleie avregnes mot sluttfaktura.
GHL Utleie AS kan kreve at leietaker bruker betalingskort med reservasjon av avtalt leiebeløp + 20%.
Hvis leietid forlenges utover avtalt tid eller ved forsinket tilbakelevering av leieobjekt har GHL Utleie AS rett til å kreve tilleggsleie. Forkortelse av en på forhånd avtalt leietid kan kun skje med GHL Utleie AS samtykke.

For driftsavbrudd som GHL Utleie AS er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle leieobjekt under avbruddstiden.


Eventuell montering, demontering, obligatorisk montasjekontroll og avtalt tilsyn dekkes av leietaker utover den avtalte leie.


GHL Utleie AS gjennomfører og bekoster obligatoriske sakkyndige kontroller.
Salgsvarer er selgers eiendom inntil full betaling er mottatt.

Vi aksepterer følgene betalingsmetoder: Kortbetaling (Stripe), Vipps og Faktura. Det er ikke mulig å betale kontant ved opphenting av utstyr.

7. Ansvar – Forsikring

Varen/Varene hentes hos GHL Utleie AS, Rødmyrjordet 24, 3537 Skien av leietaker dersom ikke annet er avtalt. Varen/Varene kan leveres mot frakttillegg etter gjeldene prisliste.

8. Ansvar – Forsikring

Risikoen for leieobjekt går over på leietaker fra det øyeblikk leieobjekt utleveres, og påhviler leietaker inntil tilbakelevering/hentet av GHL Utleie AS. Leietaker er i leietiden ansvarlig for tap av leieobjekt og for alle skader/kostnader utover forringelse forårsaket av normal bruk og elde. Leieobjekt som tapes/ikke tilbakeleveres eller skades slik at det ikke kan repareres skal erstattes av leietaker med beløp tilsvarende gjenanskaffelsesverdien. Ved tyveri er leietaker ansvarlig for at politianmeldelse innleveres.


Leietaker har ethvert erstatningsansvar i forbindelse med leieforholdet, herunder GHL Utleie AS tap (avsavn) samt ting-, person- eller følgeskader som leieobjekt eller dets bruk måtte påføre leietaker, leietakers ansatte, bruker, 3. person eller 3.persons ting. Dette gjelder ikke dersom skade skyldes teknisk svikt som leietaker ikke oppdaget, og heller ikke burde ha oppdaget, ved sin bruk av leieobjekt.


GHL Utleie AS påtar seg intet ansvar for at leieobjekt tilfredsstiller leietakers behov, for skade og kostnader som følge av driftsavbrudd og tvangsutlevering eller forsinket utlevering av leieobjekt.
GHL Utleie AS og leietaker skal inneha gyldig ansvarsforsikring om ikke annet er særskilt avtalt.
Leieobjektet er under leieperioden forsikret av GHL Utleie AS i henhold til gjeldende forsikringsvilkår. Leietaker belastes for en prosentvis forsikringspremie av brutto leiebeløp i hele leieperioden, uavhengig av betalingsfrie dager.
På utstyr som er spesielt forsikret er det tegnet kaskoforsikring. Egenandel ved skade fremgår av leieavtalen.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom utleier ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes leietaker eller forhold på leietakers side, kan leietaker i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde leiesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra utleieren.


Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

leietaker kan fastholde leieforholdet og kreve oppfyllelse fra utleier. Leietaker kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som utleier ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for utleier at det står i vesentlig misforhold til leietakerens interesse i at utleier oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan leietaker likevel kreve oppfyllelse.
leietaker taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


Heving

Dersom utleier ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal leietaker oppfordre utleier til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom utleier ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan leietaker heve leien.


leietaker kan imidlertid heve leien umiddelbart hvis utleier nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom leietaker har underrettet utleier om at leveringstidspunktet er avgjørende.


Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


Erstatning

Leietaker kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom utleier godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor utleiers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Oppsigelse – Heving

Hvis leien er avtalt pr. dag eller uke uten forhåndsbestemt løpetid, kan avtalen sies opp av leietaker med 1 leiedags varsel. Hvis leien er avtalt pr. måned, en ukes varsel. Forøvrig utløper leietiden når leiebetaling opphører. Dersom leieobjekt ikke behandles tilfredsstillende kan GHL Utleie AS si opp avtalen med øyeblikkelig virkning og avhente leieobjekt på leietakers bekostning. Det samme gjelder hvis leien og eventuelle tillegg ikke betales innen forfall, leietaker slås konkurs eller bevislig blir eller erkjenner å være insolvent, eller hvis avtalen for øvrig misligholdes vesentlig.

11. Mangel ved varen - leietakers rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må leietaker innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi utleier melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon til utleier bør skje skriftlig eller via mail post@ghlutleie.no.


Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan leietaker også heve leien når mangelen ikke er uvesentlig.

12. Tvangsfullbyrdelse

Dersom leien (og/eller eventuelle tillegg) ikke blir betalt, vedtar leietaker at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd


a). Det skal gå frem av varselet etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18 at utlevering kan unngås dersom leien med renter og kostnader blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar leietaker i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

13. Tvister

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietaker kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlinger frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift. Verneting ved en slik domstolsbehandling (ordinære domstoler eller voldgift) er Nedre Telemark tingrett.


Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9, 10 og 11.


Standard leievilkår for GHL Utleie AS _rev. 23.09.2022

Innhold

Kontakt oss

Vi i Grenland Hage og Landskap gjør vårt beste for å levere på verdiene, som for oss betyr å ha respekt for våre medmennesker, ta ansvar for oppgavene og sørge for god kommunikasjon i alt vi gjør.