Standardhyresvillkor för GHL Utleie AS.

1. Mål

Dessa standardhyresvillkor gäller för uthyrning av maskiner utan förare, moduler, utrustning etc. Ändringar av hyresvillkoren kräver ett skriftligt avtal/kontrakt.

2. Partier

Uthyraren är GHL Utleie AS, Rødmyrjordet 24 3735 Skien, post@ghlutleie.no , telefon: 35502425 - key choice GHL Utleie mobile 90164333, org nr 997029119, och kallas nedan för uthyraren. Hyresgästen är den konsument som gör bokningen och kallas nedan hyresgäst.

3. Hyresfastigheter

Hyresobjektet levereras från GHL Utleie AS avdelning i ett rengjort och fullt funktionsdugligt och föreskrivet skick, inklusive instruktionsmaterial. Hyresobjektet lastas, transporteras, används, underhålls och återlämnas till samma avdelning under ordinarie arbetstid (om inget annat skriftligen överenskommits) på hyrestagarens bekostnad, risk och ansvar.


Om hyresobjektet avviker från avtalet ska hyresgästen omedelbart meddela GHL Utleie AS, som kan göra en ny leverans eller korrigering. Om betydande brister inte avhjälps kan hyrestagaren skriftligen säga upp avtalet.
Vid återlämning ska hyresobjektet vara komplett, inklusive levererad extra utrustning och undervisningsmaterial, och vara i fullt fungerande och rengjort skick, fritt från skador som vid leverans, med undantag för försämring orsakad av normal användning och slitage.


Eventuella fel, rengöring, tömning av toalett, dammsugare etc. samt slutreparationer som orsakas av extraordinär försämring/skada ska täckas av hyresgästen, och i sådana fall beräknas hyrestiden tills hyresobjektet är reparerat (inom normal reparationstid).


GHL Utleie AS har rätt att på nytt fakturera hyresgästen för dessa villkor.

4. Uthyrning av ramar

Hyrestagaren får inte, utan skriftligt medgivande från GHL Utleie AS, hyra ut i andra hand, låna ut eller överföra sina rättigheter enligt detta avtal till andra eller göra några juridiska dispositioner (överlåtelse, pantsättning etc.) över det hyrda objektet.

5. Användning, övervakning och säkerhet

Hyrestagaren är ansvarig för att se till att användaren/operatören har den nödvändiga åldern, kompetensen och tillstånden i enlighet med gällande bestämmelser. Hyrestagaren är också ansvarig för att se till att hyresobjektet endast används inom den angivna kapaciteten för sådana arbetsoperationer och sådana arbetsförhållanden som det är avsett för, och ska skyddas mot obehöriga personer och onödig yttre påverkan. Hyresobjektet får inte utsättas för särskilda miljöbelastningar utan skriftligt tillstånd från GHL Utleie AS. Hyrestagaren är skyldig att följa gällande instruktionsmaterial och föreskrifter samt att tillhandahålla och betala för nödvändig tillsyn, normalt driftunderhåll, punktering, utbyte av slitdelar och förbrukningsvaror som normalt måste bytas ut under drift. Hyrestagaren får endast betala och använda de driftsmaterial och hjälpmaterial (t.ex. bränsle och smörjmedel) som beskrivs. Om hyresobjektet fungerar otillfredsställande ska det omedelbart tas ur bruk och GHL Utleie AS underrättas så att felet kan åtgärdas. GHL Utleie AS ska omedelbart underrättas om eventuella skador på hyresobjektet. Hyrestagaren får inte utföra reparationer, ändringar eller modifieringar av hyresobjektet utan skriftligt tillstånd från GHL Utleie AS. GHL Utleie AS har rätt att när som helst inspektera hyresobjektet och hyrestagaren ska hålla hyresgästen informerad om platsen för användningen. All användning utanför Norge kräver skriftligt tillstånd från GHL Utleie AS. För att skydda hyresobjektet mot oönskad användning och stöld gäller följande säkerhetsregler: Om hyresobjektet på grund av sin vikt eller volym inte kan förvaras i ett godkänt låst rum måste det förvaras på annat tillfredsställande sätt, t.ex: 1. Uthyrningsutrustning med egen drivmotor ska låsas med en tändningsnyckel och om möjligt ska förarhytten låsas (nycklar avlägsnas). Om utrustningen har stöttor måste minst två stöttor ha markkontakt. 2. Hyresobjekt med släpvagnskoppling måste låsas med ett separat kopplingslås. Minigrävare på släpvagn måste alltid ha en grävskopa parkerad runt släpvagnens koppling eller placerad i marken bredvid släpvagnen. 3. Andra hyresobjekt ska låsas in i en stålbehållare eller kedjas fast med hänglås och kedja så att låset (klass 2) måste brytas upp för att hyresobjektet ska kunna avlägsnas. Detta gäller även hyresobjekt acc. 1 och 2 om egna säkerhetsåtgärder inte kan genomföras.

6. Hyresperiod, hyresbetalning

Hyran betalas enligt. GHL Utleies aktuella prislista eller enligt skriftligt avtal/kontrakt. För hyresobjekt med dag/vecka gäller hyran för 1 skift (8 timmar) och hyrestid från och med den dag då hyresobjektet ställs till förfogande till och med den dag då det återlämnas - inklusive semesterperioder.
Användning utöver 1 skift eller utöver överenskomna uthyrningsdagar per vecka ska omedelbart anmälas till GHL Utleie AS, som fakturerar ytterligare användning i enlighet med prislistan eller det skriftliga avtalet/kontraktet.
Om inget annat skriftligen överenskommits, betalas hyran i förskott för den överenskomna hyresperioden. Om hyresperioden är längre än en månad betalas hyran i förskott en månad i taget.


Fakturor förfaller till betalning 10 dagar efter fakturadatumet om inget annat skriftligen överenskommits. I händelse av försenad betalning kommer dröjsmålsränta att tas ut i enlighet med norsk lag.

Den överenskomna förskottshyran ska betalas innan hyresobjektet överlämnas. Förskottshyra regleras mot slutfakturan.
GHL Utleie AS kan kräva att hyresgästen använder ett betalkort med reservation av det överenskomna hyresbeloppet + 20 %.
Om hyresperioden förlängs utöver den överenskomna tiden eller om hyresobjektet återlämnas för sent har GHL Utleie AS rätt att ta ut ytterligare hyra. En förkortning av en i förväg avtalad hyresperiod kan endast ske med GHL Utleie AS:s samtycke.

Vid avbrott i verksamheten som GHL Utleie AS ansvarar för debiteras ingen hyra för hyresobjektet i fråga under avbrottsperioden.


Eventuell installation, demontering, obligatoriska installationskontroller och överenskomna inspektioner betalas av hyresgästen utöver den överenskomna hyran.


GHL Utleie AS utför och betalar de obligatoriska expertinspektionerna.
Försäljningsvaror är säljarens egendom tills full betalning har mottagits.

Vi accepterar följande betalningsmetoder: Kortbetalning (Stripe), Vipps och faktura. Det är inte möjligt att betala kontant vid uthämtning av utrustning.

7. Ansvar - Försäkring

Om inget annat avtalats hämtar hyrestagaren varan hos GHL Utleie AS, Rødmyrjordet 24, 3537 Skien. Föremålen kan levereras mot en fraktkostnad enligt gällande prislista.

8. Ansvar - Försäkring

Risken för hyresobjektet övergår till hyrestagaren från och med den tidpunkt då hyresobjektet överlämnas och kvarstår hos hyrestagaren tills det återlämnas/samlas in av GHL Utleie AS. Under hyresperioden ansvarar hyresgästen för förlust av hyresobjektet och för alla skador/kostnader utöver försämring som orsakats av normal användning och slitage. Hyresobjekt som förloras/inte återlämnas eller som skadas så att de inte kan repareras ska ersättas av hyresgästen med ett belopp som motsvarar återanskaffningsvärdet. I händelse av stöld är det hyresgästens ansvar att göra en polisanmälan.


Hyresgästen har allt ansvar i samband med hyresavtalet, inklusive GHL Utleie AS förlust (berövande) och egendoms-, person- eller följdskador som hyresobjektet eller dess användning kan orsaka hyresgästen, hyresgästens anställda, användare, tredje person eller tredje persons egendom. Detta gäller inte om skadan beror på ett tekniskt fel som hyrestagaren inte upptäckte eller borde ha upptäckt när han/hon använde hyresobjektet.


GHL Utleie AS tar inget ansvar för att hyresobjektet uppfyller hyresgästens behov, för skador och kostnader till följd av driftsstörningar och påtvingad eller försenad leverans av hyresobjektet.
GHL Utleie AS och hyresgästen måste ha en giltig ansvarsförsäkring om inget annat särskilt avtalats.
Under hyresperioden är hyresobjektet försäkrat av GHL Utleie AS i enlighet med gällande försäkringsvillkor. Hyrestagaren debiteras en procentuell försäkringspremie av bruttohyresbeloppet för hela hyresperioden, oavsett antal betalningsfria dagar.
En heltäckande försäkring har tecknats för utrustning som är särskilt försäkrad. Självrisken i händelse av skada anges i hyresavtalet.

9. Dröjsmål och utebliven leverans - köparens rättigheter och tidsfristen för att göra anspråk på ersättning

Om uthyraren inte levererar godset eller levererar det för sent i enlighet med avtalet mellan parterna, och detta inte beror på hyresgästen eller på omständigheter som hyresgästen inte kan tillskrivas, får hyresgästen, beroende på omständigheterna, enligt reglerna i 5 kap. i konsumentköplagen hålla inne hyran, kräva fullgörelse, häva avtalet och/eller kräva ersättning av uthyraren.


Om det rör sig om en begäran om rättelse vid utebliven betalning bör anmälan göras skriftligen (t.ex. via e-post) för att bevisa detta.

Genomförande

hyresgästen kan behålla hyresförhållandet och kräva att hyresvärden ska uppfylla sina skyldigheter. Hyresgästen får dock inte kräva fullgörelse om det finns ett hinder som hyresvärden inte kan övervinna, eller om fullgörelsen skulle medföra så stora olägenheter eller kostnader för hyresvärden att det inte står i någon större proportion till hyresgästens intresse av att hyresvärden fullgör sin skyldighet. Om svårigheterna försvinner inom rimlig tid kan hyresgästen ändå kräva fullgörelse.
Hyresgästen förlorar sin rätt att kräva fullgörelse om han eller hon väntar oskäligt länge med att ställa kravet.


Lyftning

Om uthyraren inte levererar godset vid leveranstillfället ska hyrestagaren begära att uthyraren levererar godset inom en rimlig tilläggstid för utförandet. Om leasegivaren inte levererar varorna inom den extra perioden kan leasetagaren säga upp leasingavtalet.


Hyresgästen kan dock säga upp hyresavtalet omedelbart om hyresvärden vägrar att leverera varorna. Detsamma gäller om leveransen vid den överenskomna tidpunkten var avgörande för avtalets ingående eller om hyresgästen har informerat hyresvärden om att leveranstiden är avgörande.


Om varorna levereras efter den ytterligare tidsfrist som konsumenten har fastställt eller efter den tidpunkt för leverans som var avgörande för avtalets ingående, måste ett krav på hävning framställas inom en rimlig tid efter det att köparen fick kännedom om leveransen.


Ersättning

Hyrestagaren kan kräva ersättning för eventuella förluster till följd av förseningen. Detta gäller dock inte om uthyraren bevisar att förseningen beror på ett hinder utanför uthyrarens kontroll, vars följder rimligen inte kunde ha beaktats vid avtalets ingående, undvikits eller övervunnits.

10. Uppsägning - Uppsägning

Om hyran avtalas per dag eller vecka utan en förutbestämd tidsperiod kan hyresgästen säga upp avtalet med en dags uppsägningstid. Om hyran avtalas per månad, en veckas uppsägningstid. I annat fall löper hyrestiden ut när hyresbetalningen upphör. Om hyresobjektet inte behandlas på ett tillfredsställande sätt kan GHL Utleie AS säga upp avtalet med omedelbar verkan och hämta hyresobjektet på hyresgästens bekostnad. Detsamma gäller om hyran och eventuella tillägg inte betalas på förfallodagen, om hyresgästen försätts i konkurs eller bevisligen blir eller erkänner sig vara insolvent, eller om avtalet på annat sätt väsentligt bryts.

11. Fel i varan - hyresgästens rättigheter och reklamationsfrist

Om det finns ett fel i varorna måste hyrestagaren inom rimlig tid efter det att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts meddela uthyraren att han eller hon vill åberopa felet. Klagomål till hyresvärden ska göras skriftligen eller via e-post post@ghlutleie.no.


Lyftning

Om varan inte har korrigerats eller ersatts kan hyresgästen också säga upp hyresavtalet om felet inte är obetydligt.

12. Verkställighet

Om hyran (och/eller eventuella tilläggsbelopp) inte betalas godkänner hyresgästen att vräkning kan begäras i enlighet med avsnitt 13-2, andra stycket, i verkställighetslagen.


a). I meddelandet enligt 4-18 § i verkställighetslagen ska det anges att utlämning kan undvikas om hyran med ränta och kostnader betalas innan verkställigheten genomförs. På samma sätt samtycker hyresgästen enligt 13-2 § andra stycket b i verkställighetslagen till att utlämning kan begäras när hyresperioden har löpt ut, om hyresavtalet har avtalats för en viss tid.

13. Tvister

Eventuella tvister enligt detta avtal ska lösas genom förhandlingar. Hyrestagaren får inte behålla mer än det tvistiga beloppet. Om förhandlingarna misslyckas ska tvisten lösas genom ett vanligt domstolsförfarande, såvida inte parterna kommer överens om att låta tvisten bli föremål för skiljedom. Den rättsliga platsen för sådana domstolsförfaranden (vanliga domstolar eller skiljeförfaranden) är Nedre Telemark District Court.


Klagomål ska ställas till säljaren inom rimlig tid, se punkterna 9, 10 och 11.


Standardhyresvillkor för GHL Utleie AS _rev. 23.09.2022

Innehåll

Kontakta oss

Vi på Grenland Hage og Landskap gör vårt bästa för att leva upp till våra värderingar, vilket för oss innebär att vi respekterar våra medmänniskor, tar ansvar för våra uppgifter och ser till att kommunikationen är god i allt vi gör.